Οικονομικά Στοιχεία 

Συνοπτικός Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2012.

Συνοπτικός Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2013.

Συνοπτικός Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2014.

Οικονομικές Καταστάσεις 2015.

Οικονομικές Καταστάσεις 2016.

Οικονομικές Καταστάσεις 2017.

Οικονομικές Καταστάσεις 2018.