Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας. Επισκευή και εκσυγχρονισμός παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος. 2006.