Στρατώνες Καποδίστρια. Αποκατάσταση διατηρητέου μνημείου. Οδός Φείδωνος, Αργος. 2003.